Missioon, visioon, põhiväärtused PDF Prindi E-posti aadress
 
 
Missioon

Eesti Keele Instituut kui kõrge kvalifikatsiooni ja suurte kogemustega teadus- ja arendusasutus aitab oma tegevuse kaudu kaasa eesti keele säilimisele ja arenemisele läbi aegade.

Visioon aastaks 2016

Eesti Keele Instituut on oluline rahvusvaheliselt tunnustatud eesti keelt ja sugulaskeeli uuriv, arendav ja hoidev teaduskeskus.

Instituut on usaldusväärne koostööpartner, kelle uurimis- ja arendustegevust teatakse Eestis ja kogu maailmas.

Põhiväärtused

Avatus. Instituut on avatud ühiskonnas toimuvale. Instituut levitab oma teadussaavutusi ja peab oma kohuseks avaldada teadustöö tulemusi nii kõrgetasemelistes teadusväljaannetes kui ka populariseerivas vormis, nii eesti keeles kui ka võõrkeeltes. Instituut kaitseb teadusliku mõtte vabadust, taunib teadusloomingu tsenseerimist ning teadussuundade monopoliseerimist.

Järjepidevus. Instituut seisab hea selle eest, et ühiskond väärtustaks eesti keelt kui põhilist Eesti ühiskonda siduvat jõudu.

Teadmistepõhisus. Instituut lähtub oma tegevuse kavandamisel teaduslikust analüüsist ja rajab sellele oma koostöö teiste sidusrühmadega.

Uuenduslikkus. Instituut hindab uute teadmiste loomist ja nende rakendamist ühiskonna huvides.