Eesti keele kui emakeele pädevusi hindavate elektrooniliste ülesannete kogud ehk e-kogud PDF Prindi E-posti aadress

Haridus- ja Teadusministeerium tegi Eesti Keele Instituudile ettepaneku koostada eesti keele kui emakeele pädevusi hindavate elektrooniliste ülesannete kogud ehk e-kogud, mis lähevad kasutamiseks üles Eksamite Infosüsteemi (EIS), mida haldab SA Innove.

Eesmärk
E-kogude projekt on seotud Eesti elukestva õppe strateegia rakendamiseks loodud digipöörde programmiga. Strateegia üks eesmärk on muutunud õpikäsituse juurutamine õppetegevuses. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb lisaks õppe sisu ja mahu korrigeerimisele panna suuremat rõhku ka kujundavale ehk õppimist toetavale hindamisele. Kujundava hindamise puhul on põhitähelepanu lähteolukorra ja -teadmiste selgitamisel, eesmärgi seadmisel ning selliste õpiviiside ja -vahendite valimisel, mis kõige tõhusamalt eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad. Õppimist toetava hindamise eesmärk on suunata ja kujundada õpilase õpikeskkonda nii, et õppimine toimuks kõige paremal viisil. Sellise õpikeskkonna loomiseks vajavad õpetajad kahte tüüpi ülesannetekogusid: 1) harjutusülesannete kogusid ning 2) diagnoosivat hindamist toetavaid ülesannete kogusid. Erinevat tüüpi ülesanded moodustavad kokku tervikliku ülesannete kogu.

Sisu
E-kogudega hinnatakse õpilaste emakeelepädevust. E-kogud keskenduvad sellistele eesti keele teadmiste ja oskuste hindamisele, mille omandamine on õpingute jätkamise eeldus või mille omandamata jätmine tekitab eesti keele pädevusse olulise tühiku. Õpilaste teadmiste ja oskuste arengu kajastamiseks moodustavad erinevates kooliastmetes õppivatele õpilastele koostatud e-kogud omavahel süsteemi. E-kogud toetavad riikliku õppekava rakendamist ja juhinduvad õppekavas toodud õpitulemustest.
E-kogud koostatakse II ja III kooliastmele, mõlemale neli e-kogu. Üks e-kogu sisaldab 20 kuni 40 ülesannet. E-kogud asuvad EISis ning arvestavad elektroonilise hindamiskeskkonna võimaluste ja eelistega, st sisaldavad erinevat tüüpi tekste ja meediume, on vajadusel seotud elektrooniliste teatmeallikate ja keeleressurssidega, annavad õpitulemuste kohta automaatset tagasisidet ja suuniseid edasiseks õppimiseks ning sisaldavad viiteid, näiteid ja juhiseid ülesannete lahenduste kohta.
Elektroonilise hindamise üks eelis paberi ja pliiatsi ees on mitmekesisemad ja õpetaja aega säästavad tulemuste analüüsimise võimalused. Andmed on ülevaatlikud, arhiveeritavad ja lubavad õpetajal jälgida õpilaste tulemuste muutumist ja arengut.

Tulemused
EISis on välja arendatud ja õpetajatele kasutamiseks valmis eesti keele pädevusi hindavad e-kogud, mis võimaldavad

  • usaldusväärselt tuvastada ja kirjeldada õpilase ainepädevuse tugevusi ja nõrkusi ning tema õppimisvajadusi;
  • kinnistada ja harjutada (uusi) ainepädevusi;
  • anda piisaval detailsusastmel tagasisidet, juhised ja näiteid õpilasele teadmiste ja oskuste parandamiseks ning õpetajale tagasisidet ja soovitusi õpilase edasise õppe suunamiseks.

E-kogudega koos on koostatud hinnatavate pädevuste, nende valimise ja ülesannete koostamise aluseks olevad teoreetilised põhjendused ja ülesannete kasutamise tõenduspõhised praktilised rakendussoovitused. E-kogude juurde kuuluv lisamaterjal annab kasutajale ülevaate sellest, kuidas õppeprotsessis e-ülesandeid kasutada. Materjal kajastab muu hulgas

  • pädevusi, mida konkreetse e-koguga hinnatakse;
  • kuidas hinnatava pädevuse kohta kasutajale tagasisidet jagatakse;
  • kuidas tagasisidet õppimise toetamiseks tõlgendatakse;
  • kuidas õpilaste edasist õpet suunatakse;
  • e-kogu mõõtmisomaduste iseloomustust.

Tulemused saavutatakse 2018. aasta detsembri lõpuks.

Projekti koordinaator on Kairi Tamuri, kontakt See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud. .