Kairi Tamuri doktoritöö kaitsmine 6. okt kl 14.15 TÜ-s PDF Prindi E-posti aadress
esmaspäev, 02 oktoober 2017 10:53
 

6. oktoobril kell 14.15 kaitseb Kairi Tamuri doktoritööd eesti ja üldkeeleteaduse instituudis teemal  „Basic emotions in read Estonian speech: acoustic analysis and modelling“ ("Põhiemotsioonid eestikeelses etteloetud kõnes: akustiline analüüs ja modelleerimine").

Juhendajad:
professor Karl Pajusalu, Tartu Ülikool
filoloogiakandidaat Hille Pajupuu, Eesti Keele Instituut

Oponendid:
professor Jean Léo Leonard PhD, Université Paris – Sorbonne
professor Jaan Ross, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Probleemi kirjeldus
Sünteeskõnet rakendatakse paljudes valdkondades, näiteks inimese ja masina suhtluses, multimeedias või puuetega inimeste abivahendites.

Seepärast on väga oluline, et sünteeskõne kõlaks loomulikuna, võimalikult inimese rääkimise moodi. Üks viis, kuidas muuta sünteeskõne loomulikumaks, on lisada sellesse emotsioone, tehes seda mudelite abil, mis annavad süntesaatorile ette emotsioonide väljendamiseks vajalikud akustiliste parameetrite väärtuste kombinatsioonid. Emotsionaalse kõne mudelite loomiseks peab teadma, kuidas emotsioonid inimkõnes hääleliselt väljenduvad.

Selleks tuli uurida, kas, millisel määral ja mis suunas emotsioonid akustiliste parameetrite (näiteks põhitooni, intensiivsuse ja kõnetempo) väärtusi mõjutavad ning millised parameetrid emotsioone üksteisest ja neutraalsest kõnest eristavad.

Doktoritööl oli kaks eesmärki: saada teada, milline on kolme põhiemotsiooni – rõõmu, kurbuse ja viha – akustiline väljendumine eestikeelses etteloetud kõnes, ning luua uurimistulemustele tuginedes eestikeelsele kõnesüntesaatorile parameetrilise sünteesi jaoks emotsionaalse kõne akustilised mudelid, mis aitaksid süntesaatoril äratuntavalt nimetatud emotsioone väljendada.

Tulemus ja kasutegur
Eestikeelse etteloetud emotsionaalse kõne akustilise analüüsi tulemuste põhjal oli võimalik luua emotsioonide akustilised katsemudelid, mille järgi sünteesitud emotsionaalset kõnet saab kuulata aadressil https://www.eki.ee/heli/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=494.

Katseisikud hindasid, milliste mudelite järgi on emotsioonid sünteeskõnes äratuntavad. Eksperiment näitas, et akustikaanalüüsi tulemustele tuginevate mudelitega suudab eestikeelne kõnesüntesaator rahuldavalt väljendada nii kurbust kui ka viha, kuid mitte rõõmu. Doktoritöö kajastab üht võimalikku viisi, kuidas rõõm, kurbus ja viha eestikeelses kõnes hääleliselt väljenduvad, ning esitab mudelid, mille abil saab emotsioone eestikeelsesse sünteeskõnesse lisada. Uurimistöö on lähtepunkt edasisele eestikeelse emotsionaalse sünteeskõne akustiliste mudelite arendamisele.

Toimumiskoht: 
TÜ senati saal